Regulamin promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej, zwanej dalej „Promocjami”, jest firma fct, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 852-21-44-423, REGON 812362921. . zwana dalej „Organizatorem”.
Celem promocji jest promocja produktów dostępnych na stronie www.trukszyn.pl.
Promocje obowiązuje do odwołania.


§2 PROMOCJE

Promocje obejmują premiowaną sprzedaż produktów na zasadach określonych w banerze reklamowym, oraz sprzedaż produktów na dogodnych warunkach kredytowych.


§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
W celu skorzystania z oferty promocyjnej Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
zakupić w w sklepie www.trukszyn.pl. premiowany produkt lub skorzystać z jednej z dwóch dogodnych warunków kredytowych. Promocji nie można łączyć.